Mapy určeného operátu

Ako vznikol/vznikne vektorový graficky interface (VGI) určeného operatu (UO) registra obnovenej evidencie pozemkov (ROEP)?
 V preklade: Ako vznikli čiary v počítači zo starých máp pri ROEP-e? 
(v databáze uchovávané v registri KN-E)
Ako vytýčiť (a s akou presnosťou) pôvodné hranice?

V každom katastrálnom území (k.ú.), vzhľadom na „pestrosť“ (v porovnaní z ČR) vzniku máp na Slovensku možno povedať, že v každom k.ú. inak, ale aspoň spomeniem s čím sa najčastejšie dá stretnúť zoradené podľa kvality:
Obr. 1 Polovica meračského náčrtu pre ortogonálnu metódu
Najlepšie sú k.ú. kde boli komasácie (sceľovanie pozemkov), alebo mapovanie v neskorších rokoch (1930-1948) pri ktorých v mnohých prípadoch vznikli technicky kvalitné diela, katastrálne mapy podľa Návodu A, z ktorých možno obnoviť pôvodné hranice s centimetrovou presnosťou , žiaľ máloktorý zhotoviteľ ROEP-u počíta takéto zápisníky a náčrty. Takže VGI vzniklo vektorizáciou máp a je len grafickej presnosti (v mierke 1:2000 je dosiahnuteľná presnosť 30-50cm) pokiaľ sa stratili zápisníky (pre polárnu metódu) a náčrty (pre ortogonálnu-obr.1.). Čo sa stráca, aj v dnešnej dobe viď k.ú. Veľká Bytča, ktoré som našťastie 11 ročný spolu so sestrou takmer celé vypočítal, žiaľ urbárnici kúpili traktor a bolo po vytyčovaní.

Ďalej sú to tzv. katastrálne mapy , čo sú mapy prevzaté aj do pozemkovej knihy vzniknuté ako kompilát viacerých podkladov, kde po overení kvality sa tato mapa opečiatkovala ako katastrálna mapa. Pôvodné podklady boli vyhotovené prevažne meračským stolom v siahových mierkach 1:2880 (prípadne 1:3600, 1:1440) napr. k.ú. Mikšová , ale existujú aj v dekadických mierkach.

Obr. 2 Táto katastr. mapa ma dvakrát prekvapila, DEKADICKOU mierkou už v roku 1931 a že NIE JE určeným operátom

(Zrejme sa nezachovala kompletne grafická, alebo písomná časť, pretože je smutné, že takéto hodnotné technické dielo  leží opomínané ROEP-om i inými a právny stav je určovaný len na základe Obr. 8 - lokalizačných škíc)  

  Obr. 3 Katastrálna mapa ZUO (intravilán)  
Z takýchto podkladov je dosiahnuteľná presnosť taktiež závislá od mierky, v 1:2880 je 1 mm skoro 3 metre , takže obnovenie hranice je teoreticky možné na 0,5 až 1m. No aká bola presnosť vlastného merania a zobrazovania je vo hviezdach. Niekde k takejto úrovni sa aj snáď blíži kvalita ROEP-u.
Tie ktoré nespĺňali kritéria kvality, boli opečiatkované ako katastrálny náčrt, s takýmito mapami sa stretávame v našom okolí podstatne viac. Tu už presnosť nie je ovplyvnená len mierkou mapy, ale najmä podkladmi, súhrnne možno povedať, že v týchto mapách sa nachádzajú 10 násobne väčšie chyby ako len z mierky. Napríklad v k.ú. Predmier v týchto mapách a aj UO.VGI možno vidieť na hranici k.ú. nesúlad cesty medzi Maršovou, kde bola komasácia a je aj do dnešných čias zachovaná cesta a jej pokračovaním v UO v Predmieri o 17 m chybne.
Obr.5 Nenáväznosť 16.7m  úzkej cesty na hranici k.u. v mapách, má náväznosť na výmeru na LV (chybný zákres širokej cesty je v tomto prípade bezpredmetný) 
Čo malo za následok chybné výmery parciel po ROEP-e v registri KN-E, použil som minulý čas pretože tam boli pozemkové úpravy a už sa pravdy a nápravy nikto nedovolá.
Posledným podkladom s ktorým sa najčastejšie stretávam, pretože sú s nimi aj najväčšie problémy, sú krokárske náčrty (čo nie je pre niektoré exempláre presný názov, pretože tam nikto nič nekráčal), presnejší názov je lokalizačné škice (ako býva na niektorých aj uvedené), vznikli za účelom lokalizovania predmetných pozemkov. K nim niekedy boli, alebo sa predpokladalo, že budú v blízkej dobe vyhotovené mapy meračským stolom, teda aspoň s dákym matematickým základom.
 Obr.7 Lokalizačná škica = ""mapa"" určeného operátu Záskalie, konfrontácia s ortofoto58 je pozadím týchto stránok  
Obr. 8 Lokalizačná škica, resp ""mapa"" určeného operátu v k.ú. Obr. 2 a 3
Pokiaľ sa chce, niekedy sa dá dopátrať po rôznych archívoch k tomu, čo na katastri nie je. Napríklad takáto lokalizačná škica je aj v k.ú. Čierne, ale merané mapové podklady sú v Bratislave a niekoľko mapových listov (3 z 11) dokončenej rozparcelovanej, zrejme komasácie je v nerezortnom archíve Bytči, jediné čo zabránilo enormným rozdielom bolo využitie máp EN, do ktorých obvody blokov (zárubkov) boli prevzaté pravdepodobne z konkretuálnych máp, takže obvod blokov vykazuje rozdiely do 15m, ale s vnútornými hranicami je to horšie, výkup pod diaľnicu bol vyplácaný ľuďom so 40m vzdialenými pozemkami, čo však zďaleka nieje najväčšia chyba (možno cenou), ale chybnou polohou hranice zatiaľ vedie v tomto k.ú. 700m posun.
V inom k.ú. zas mapy boli v archíve v Žiline a popisné dokumenty ku týmto mapám v archíve v Bytči. S takýmto, z môjho pohľadu nelogickým usporiadaním dokumentov to nekončí, je zarážajúce, že za poskytnutie podkladov platíme v kolkoch nemálo (26,50€) pri overovaní GP, aj prípade keď nám kataster takmer nič neposkytne, a opätovne platíme v archívoch, GKU, TOPU...

Možno už niektorí máte predstavu, čo to za mapy na tom Slovensku máme, ale kto sa pri vytýčení uspokojí so spomínanou presnosťou?  My nie, takže ak potrebujete GP zo dňa na deň a „mapa“ UO je z posledných dvoch skupín, obráťte sa prosím na iných kolegov (ďalej vysvetlím prečo). 

Asi netreba vysvetľovať, že za 50 rokov hospodárenia, keď "všetko bolo naše" prirodzené (medze, jarky) i vyznačené (kamene, kopce) hranice vymizli. A ostali iba lokalizačné škice (z nich vrstva UO ROEP) a prázdne lány (prípadne lesy, kde sa niekedy dajú nájsť zachované znaky).

Nie je zriedkavosťou v dokumentáciach správ katastra nájsť GP vyhotovený najpresnejším opísaním vrstvy z UO ROEPu, bez najmenšej chybičky, čo nás však ani najmenej neteší. Naviac, ak sa stalo viac ako módnym trendom pre zhotoviteľov nových ROEPov zamestnávať čerstvých absolventov škôl, bez najmenších praktických skúsenosti s mapovým operátom katastra. Čo za produkt z toho môže vzniknúť? A ten sa má záväzne používať nielen pre vytyčovanie, ale aj pre založenie právnych vzťahov v registri C KN, teda ako geometricky bezchybne definované a geodeticky presne zamerané. Je takýto zaužívaný postup v súlade s profesionálnou cťou geodeta a kartografa? Nájsť uspokojivú odpoveď na túto otázku je aj na čitateľovi. V diskusii pod článkom uvítame názory a nápady.
Žiaľ grafická vrstva UO ROEP (v tu použitých obr. najčastejšie zelená čiarkovaná čiara) v k.ú. s horším mapovým operátom môže vykazovať násobné rozdiely výmery, kde v k.ú. Podmanín miesto 400m2 parcely bola pri ROEP-e vytvorená 2400m2 a naopak. Polohove rozdiely lokalizácie 80m (Obr. 11). Myslím, že žiaden vlastník by nebol spokojný s takýmito "drobnými" nepresnosťami.
Na zistenie uvedených skutočností bolo potrebné nájsť matematicky presný podklad, ktorý dokumentoval to ktoré obdobie (zabudnutej) histórie.
Tým podkladom sú letecké meračské snímky (LMS), ktoré dokumentujú naše Slovensko od roku 1937, až do súčasnosti. Z nich dosiahnuteľná presnosť je až 20 cm (k.ú. Podmanín, LMS z roku 1961), namiesto spomínanej 80 metrovej. V prípade LMS z roku 1949, ktoré je posledné celoslovenské snímkovanie pred kolektivizáciou, sú viaceré problémy preto je ich presnosť „až“ na úrovni katastrálnych máp (nie sú kalibračné listy, niektoré majú odrezanú rámovú značku, sú to kópie a nie sú stereo dvojice = nutnosť tvorby digitálneho modelu reliéfu (DMR) z iných podkladov pre ich spracovanie) viac informácií o spracovaní v článku o fotogrametrii.
  Obr.9 Katastrálne mapovanie k.ú. Považská Bystrica  a ortofoto61, evidentne sa vlastnícke hranice dodržiavali pri užívaní.  
  Obr.10    Katastrálny náčrt k.ú. Súľov-Hradná a ortofoto49, tu už vidno rozdiely rádovo do 10m  až 20m
  Obr.11  Lokalizačná škica k.ú. Podmanín a ortofoto61,   tu  možno nájť rozdiely rádovo do 100 m  
  
Aby bolo možné z centrálneho zobrazenia na snímkach, dosiahnúť vysokú presnosť v ortogonálnom zobrazení mapy je potrebné kúpiť pár historických snímok (termín doručenia v priemere 2 týždne od objednávky), spôsob spracovania si určujú okolnosti daného územia a roku LMS (najčastejšie ortorektifikáciou vytvorením ortosnímok). V neposlednom rade treba mať na pamäti pri vyhotovení GP, že snímky dokumentujú užívací stav, aj keď z rozprávania starých rodičov viem, že pôda bola otázka prežitia a užívacie hranice boli stabilné a totožné s vlastníckymi, čo je možné overiť v k.ú., ktoré boli mapované (Obr. 9 Katastrálne mapovanie k.ú. Považská Bystrica   a ortofoto61), ale zdravý sedliacky rozum (logiku) netreba posielať na dovolenku.
Niekedy je veľmi ťažké vysvetliť ľuďom (aj z toho dôvodu vznikla táto stránka), že z niektorých mapových podkladov sa nedá vytyčovať a samozrejme E-čkové výmery sú veľmi približné (nie však v každom k.ú). Pre úplnosť pozemok nie je iba o výmere (kvantite), ale aj o polohe (ku svetovým stranám, ku inžinierskym sietiam a mnohým iným vplývajúcim faktorom) teda kvalite. Upozornenie pre tých, ktorí plánujú kupovať takýto pozemok, aby si skôr ako kúpia "mačku vo vreci" (KN-E parcelu), dali vyhotoviť geometrický plán (GP) (a najmä porozmýšľali komu), čím sa z nej stane KN-C parcela so záväznými hranicami.


V k.ú. Jablonové mapa určeného operátu patrí medzi menej zúfalé, teda niečo ako katastrálny náčrt, až krokársky náčrt, ale čo z toho vzišlo po ROEPe môžete prehliadnuť v "doplnku aplikácie Google Earth" (i keď v zníženej kvalite), je toho minimálne na ďalší článok, to však až niekedy v budúcnosti.